Algemene voorwaarden

Artikel 1.   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.        Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten en/of zakelijke klanten aanbiedt; 2.        Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Gebruiker, met inbegrip van de Consumentkoper en/of Zakelijke Koper; 3.        Consumentkoper: de Koper die een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; 4.        Zakelijke Koper: de Koper niet zijnde een Consumentkoper; 5.        Overeenkomst: de tussen Gebruiker en Koper gesloten overeenkomst, met inbegrip van de Overeenkomst op Afstand; 6.        Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst welke buiten de verkoopruimte van Gebruiker wordt gesloten door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) dat als doel heeft het mogelijk maken van verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten; 7.        Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Gebruiker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Gebruiker; 8.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consumentkoper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht; 9.        Dag: kalenderdag; 10.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 11.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 12.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of Gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 13.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand; 14.     Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping; 15.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 16.     Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.   De Overeenkomst

1.        Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen van Gebruiker en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, met inbegrip van een Overeenkomst op Afstand, tussen Gebruiker en Koper. 2.        In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Gebruiker worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Gebruiker expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert. 3.        Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Gebruiker te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Koper wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Gebruiker niet binnen veertien (14) Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Koper heeft ontvangen. 4.        Offertes van Gebruiker hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Gebruiker heeft steeds het recht een door Consumentkoper aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Gebruiker kan Consumentkoper geen rechten ontlenen. 5.        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3.   De Prestatie

1.        Gebruiker levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Koper redelijkerwijs mocht veronderstellen. 2.        De zaken die Gebruiker aanbiedt hebben die eigenschappen die Gebruiker ten aanzien van de zaken kenbaar heeft gemaakt. Gebruiker staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wil bestemmen, ook niet wanneer dit doel aan Gebruiker kenbaar is gemaakt. De zaken kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door Gebruiker aan Koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

Artikel 4.   Prijs en betaling

1.        Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief BTW en exclusief transport en emballage. 2.        Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Koper verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van Koper. 3.        Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Koper. 4.        Alle betalingen door Consumentkoper aan Gebruiker dienen, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst, te worden gedaan op een door Gebruiker aan te wijzen bankrekeningnummer in euro’s en uiterlijk veertien (14) Dagen na het ingaan van de Bedenktijd, indien er geen Bedenktijd geldt uiterlijk veertien (14) Dagen na het sluiten van de Overeenkomst, in het geval de Overeenkomst toeziet op het leveren van een dienst vier, acht of twaalf maanden nadat Consumentkoper bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW. 5.        Blijft Consumentkoper na het verstrijken van de in lid 4 genoemde termijn in gebreke, dan zal Gebruiker hem in gebreke stellen, waardoor Consumentkoper in verzuim raakt, met in ieder geval de volgende gevolgen: a.         Consumentkoper wordt een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente voor niet-handelstransacties (op 1-1-2021 bedroeg deze rente 2% per jaar) over de openstaande factuur/facturen; b.         Consumentkoper wordt incassokosten verschuldigd, welke als volgt worden berekend over het nog openstaande gedeelte van de hoofdsom: i.         over de eerste € 2.500,00: 15% ii.        over de volgende € 2.500,00: 10% iii.       over de volgende € 5.000,00: 5% iv.       over de volgende € 190.00,00: 1% v.        boven de € 200.000,00: 0,5%; vi.       de incassokosten bedragen ten minste € 20,00 en ten hoogste € 3.500,00. 6.        Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Koper vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en). 7.        Indien aangegeven door Gebruiker is Koper gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggeving). 8.        Tenzij  in de Overeenkomst tussen Gebruiker en Zakelijke Koper uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is overeengekomen verricht Gebruiker haar werkzaamheden ten minste tegen een uurtarief van € 70 en worden externe kosten rechtstreeks doorbelast aan Zakelijke Koper. Eventuele  voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval) de laatste declaratie aan Zakelijke Koper. 9.        Prijsverhogingen  voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Zakelijke Koper verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, de bestelling en/of de dienst zijn integraal voor rekening van Zakelijke Koper. 10.     Alle betalingen door Zakelijke Koper aan Gebruiker dienen te worden gedaan op een door Gebruiker aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening , in euro’s en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW. 11.     Bij gebreke van tijdige betaling  treedt Zakelijke Koper van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen: a.         Zakelijke Koper wordt een wettelijke rente verschuldigd van 12,5% per maand over de openstaande factuur/facturen; b.         Zakelijke Koper wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,00; c.         Indien Gebruiker Zakelijke Koper ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt Zakelijke Koper eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die Gebruiker daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd. 12.     Gebruiker is te allen tijde  gerechtigd van Zakelijke Koper zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Zakelijke Koper van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere Overeenkomsten  zijdens Zakelijke Koper. Zakelijke Koper zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

Artikel 5.   Industriële en intellectuele eigendom

1.        Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Gebruiker de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verkochte zaken, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz. 2.        Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Gebruiker ongeacht of aan Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 3.        Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Gebruiker aan Koper wordt verstrekt, blijft eigendom van Gebruiker en mag door Koper slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. 4.        Koper zal de informatie van Gebruiker niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 6, Artikel 7, Artikel 8, Artikel 9 en Artikel 10 gelden voor de Overeenkomst tussen Gebruiker en Consumentkoper.

Artikel 6.   Kwaliteit en klachten

1.        De Consumentkoper dient direct bij levering (in ieder geval binnen twee (2) maanden na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Gebruiker onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. 2.        Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Consumentkoper geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Gebruiker heeft gereclameerd. 3.        Als Consumentkoper de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft Consumentkoper de zaken goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker vervallen.

Artikel 7.   Levering, leveringstermijnen

1.        Een door partijen overeengekomen leveringstermijn gaat in nadat de Gebruiker alle voor de levering noodzakelijke informatie en, indien overeengekomen, een (vooruit-)betaling van de Consumentkoper heeft ontvangen. 2.        Een overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. In het geval dat Gebruiker de leveringstermijn niet of niet tijdig nakomt, zal de Consumentkoper, Gebruiker schriftelijk in gebreke stellen en Gebruiker de mogelijkheid bieden om haar verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. 3.        Door Consumentkoper bestelde producten worden uiterlijk dertig (30) Dagen nadat Gebruiker de bestelling geaccepteerd heeft, geleverd. Indien levering binnen deze termijn onmogelijk is, deelt de Gebruiker dit zo spoedig mogelijk mede aan Consumentkoper. De Consumentkoper heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) Dagen na het ontvangen van de mededeling de eventuele vooruitbetaling voor de desbetreffende bestelling terug te vorderen. De Gebruiker zal in dergelijk geval de vooruitbetaling binnen dertig (30) Dagen aan Consumentkoper terugbetalen. 4.        De Gebruiker is gerechtigd tot levering in delen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd. 5.        Het risico voor de te leveren producten gaat van Gebruiker over op Consumentkoper op het moment van levering. Thuisbezorging 6.        Indien Consumentkoper voor transport gebruik maakt van een door Gebruiker aangeboden vervoerder, vindt levering plaats op het moment dat de Consumentkoper, of een door Consumentkoper aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consumentkoper in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product in ontvangst neemt. 7.        Het transport van de producten is in geval van lid 6 voor risico van de Gebruiker en voor rekening van de Consumentkoper. Eigen vervoerder 8.        Indien Consumentkoper voor transport gebruik maakt van een vervoerder, anders dan een door de Gebruiker aangeboden wijze van vervoer, vindt levering plaats op het moment dat de vervoerder het product in ontvangst neemt. 9.        Het transport van de producten is in geval van lid 8 voor risico en rekening van de Consumentkoper.

Artikel 8.   Herroepingsrecht voor Consumentkoper bij Overeenkomst op Afstand

1.        Consumentkoper kan de Overeenkomst op Afstand binnen de Bedenktijd ontbinden. 2.        Consumentkoper deelt deze ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan Gebruiker mede d.m.v. het Modelformulier Herroepingsrecht, via een elektronisch formulier dat Gebruiker voor dit doel op zijn website aanbiedt of op een andere ondubbelzinnige wijze. 3.        De Bedenktijd bedraagt veertien (14) Dagen. Bij producten 4.        Dag van ontvangst is de dag waarop de Consumentkoper, of een door Consumentkoper aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consumentkoper in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product heeft ontvangen (hierna: de Dag van ontvangst). 5.        De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op: a.         de Dag na Dag van ontvangst; b.         in het geval dat Consumentkoper meerdere producten in een (1) bestelling heeft besteld, de Dag van ontvangst van het laatste product; c.         in het geval de bestelling van Consumentkoper een product bevat dat wordt geleverd in meerdere zendingen of dat bestaat uit meerdere onderdelen, de Dag van ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel; d.         in het geval dat er sprake is van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de Dag van ontvangst van het eerste product. Bij diensten en digitale inhoud: 6.        Consumentkoper kan de Overeenkomst op Afstand overeenkomstig de leden 1 en 3 van dit artikel ontbinden indien de Overeenkomst op Afstand toeziet op de levering van een dienst of digitale inhoud welke niet op een materiële drager wordt geleverd en Consumentkoper geen uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming heeft geven – daarmee verklaard heeft – om afstand te doen van zijn recht tot ontbinding. a.         In het geval van lid 6, gaat de in lid 3 bedoelde Bedenktijd in op de Dag waarop de Overeenkomst op Afstand gesloten is. b.         Indien Gebruiker de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd veertien (14) Dagen nadat hij dit alsnog gedaan heeft af. c.         Indien Gebruiker de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd in ieder geval twaalf (12) maanden na de Bedenktijd zoals vermeld in sub a af. Verplichtingen Consumentkoper: 7.        Gedurende de Bedenktijd mag Consumentkoper het product uitpakken of gebruiken met als doel de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen op een manier waarop hij dit in de winkel ook zou doen. De Consumentkoper gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking en beperkt het uitpakken of het gebruik van het product tot een minimum dat redelijkerwijs nodig is, gelet op het in dit lid genoemde doel. 8.        De Consumentkoper is aansprakelijk voor de waardevermindering die optreedt door het uitpakken of gebruik welke het in lid 7 bepaalde overschrijdt. 9.        Indien Gebruiker Consumentkoper voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand niet alle wettelijk verplichte informatie omtrent het herroepingsrecht heeft verstrekt, is Consumentkoper niet aansprakelijk voor de in lid 7 genoemde waardevermindering. 10.     De Consumentkoper zendt het product inclusief alle toebehoren, in de -voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele staat en verpakking. 11.     De Consumentkoper draagt de kosten van de retourzending. 12.     De bewijslast omtrent het in lid 7 tot en met 11 bepaalde ligt bij de Consumentkoper. Verplichtingen Gebruiker bij herroeping: 13.     Indien Gebruiker het mogelijk maakt voor Consumentkoper om de melding van herroeping op elektronische wijze te doen en Consumentkoper maakt van deze mogelijkheid gebruik, dan stuurt Gebruiker na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan Consumentkoper. 14.     Gebruiker vergoedt al de door Consumentkoper betaalde kosten onverwijld, in ieder geval binnen veertien (14) Dagen. Indien Gebruiker aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Gebruiker het vergoeden van de kosten uitstellen tot het moment dat hij het product ontvangt of de Consumentkoper heeft aangetoond het product teruggezonden te hebben. Indien Consumentkoper bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand heeft gekozen voor een wijze van levering welke duurder is dan de door Gebruiker aangeboden, goedkoopste wijze van levering, mag Gebruiker de terug te betalen leveringskosten beperken tot de kosten van de goedkoopste levering. Uitsluiting van herroepingsrecht: 15.     De Gebruiker sluit het herroepingsrecht van Consumentkoper, door dit te vermelden bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, voor de volgende producten/diensten uit: a.         Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: i.         de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consumentkoper; en ii.        de Consumentkoper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Gebruiker de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; b.         Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; c.         De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: i.         de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consumentkoper; en ii.        de Consumentkoper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 16.     Het in dit artikel genoemde Herroepingsrecht komt de Consumentkoper enkel toe indien hij met Gebruiker een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten.

Artikel 9.   Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging: 1.        Indien de Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van meer dan 1 (een) jaar, kan zowel Gebruiker als Consumentkoper de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Indien de Overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand is gekomen, kan zowel Gebruiker als Consumentkoper de Overeenkomst op overeenkomstige wijze opzeggen. Verlenging: 2.        Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten en stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd in een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur mag zowel Gebruiker als Consumentkoper de voortgezette overeenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Duur: 3.        Indien de Overeenkomst een bepaalde duur van meer dan een jaar of een onbepaalde duur heeft, mag zowel Gebruiker als Consumentkoper vanaf 1 (een) jaar na ingang op enig moment de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Artikel 10. Klachtenregeling

1.        Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consumentkoper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Gebruiker. 2.        Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consumentkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3.        De Consumentkoper dient de Gebruiker in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13, Artikel 14, Artikel 15 en Artikel 16 gelden voor de Overeenkomst tussen Gebruiker en Zakelijke Koper.

Artikel 11. Kwaliteit en klachten

1.        Zakelijke Koper dient  direct bij levering (in ieder geval binnen zeven (7) Dagen na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Gebruiker onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. 2.        Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Zakelijke Koper geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven (7) Dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Gebruiker heeft gereclameerd. 3.        Als Zakelijke Koper de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft Zakelijke Koper de zaken goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker vervallen.

Artikel 12. Levering

1.        Voor Gebruiker geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Gebruiker geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Gebruiker. Een overeengekomen voor Gebruiker geldende levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal Dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Gebruiker zijn gekomen. 2.        Tenzij schriftelijk  anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van zaken af bedrijf van een (Nederlandse) vestiging van Gebruiker. 3.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat het risico voor de zaken over op Zakelijke Koper op het moment van levering. 4.        Gebruiker mag  de zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen). 5.        Zakelijke Koper  is verplicht tot afname van de zaken. 6.        Ingeval van (af)levering af bedrijf Gebruiker, gaat de afnameplicht in op het moment dat Gebruiker bericht dat de zaken gereed staan voor afname, waarna Zakelijke Koper de zaken uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) Dagen dient op te halen. 7.        Ingeval van (af)levering middels bezorging aan het adres van Zakelijke Koper, dienen de zaken te worden afgenomen op het moment dat de zaken door Gebruiker op locatie aan Zakelijke Koper worden aangeboden. Indien niet expliciet schriftelijk een bezorgadres is overeengekomen mag Gebruiker de zaken afleveren op het adres van Zakelijke Koper dat bij Gebruiker bekend is of zoals dat blijkt uit het Handelsregister. 8.        Indien Zakelijke Koper de zaken niet of niet tijdig afneemt, is Zakelijke Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gebruiker is in dat geval gerechtigd a) de zaken voor rekening en risico van Zakelijke Koper op te slaan tegen 5% van de factuurwaarde van de levering per week met een maximum van € 250,00 per Dag of b) na een laatste termijn te hebben geboden ter afname binnen 5 werkdagen, deze aan een derde te verkopen tegen iedere prijs die Gebruiker onder de gegeven omstandigheden redelijk acht. Indien Gebruiker de zaken alsnog aan een derde verkoopt, kan Gebruiker besluiten het door Zakelijke Koper verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1.        Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Zakelijke Koper aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten koopovereenkomsten (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) heeft voldaan. Zolang Zakelijke Koper niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Zakelijke Koper zich jegens Gebruiker om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide koopprijs terstond opeisbaar. 2.        Indien Zakelijke Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker, heeft Gebruiker het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Zakelijke Koper aan Gebruiker op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Zakelijke Koper eigenaar dan wel beheerder is, zodat Gebruiker haar eigendom(men) kan revindiceren. 3.        Door Zakelijke Koper verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Gebruiker waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 14. Overmacht

1.        Indien Gebruiker door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Zakelijke Koper kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Zakelijke Koper niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 2.        Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3.        In geval van een overmachtstoestand heeft Zakelijke Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 4.        Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Zakelijke Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van Gebruiker en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Gebruiker

1.        Gebruiker  is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Zakelijke Koper of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst of een door Gebruiker geleverd goed of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 2.        Iedere aansprakelijkheid  van Gebruiker is in ieder geval beperkt tot maximaal 85% van de factuurwaarde van de door Zakelijke Koper bij Gebruiker geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Gebruiker is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag. 3.        De aansprakelijkheidsuitsluiting  in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker of haar leidinggevend personeel. 4.        Zakelijke Koper kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Gebruiker heeft voldaan. 5.        Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Zakelijke Koper op Gebruiker verjaart uiterlijk één jaar na aflevering van de aan Zakelijke Koper verkochte zaken.

Artikel 16. Opschorting, verrekening en ontbinding

1.        In de navolgende gevallen  is Zakelijke Koper van rechtswege in verzuim en heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: a.         indien Zakelijke Koper haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Zakelijke Koper krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; b.         indien Zakelijke Koper (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; c.         indien ten laste van Zakelijke Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; d.         indien Gebruiker  goede grond heeft te vrezen dat Zakelijke Koper in enige mate tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen, of indien Zakelijke Koper reeds tekort is geschoten. 2.        In geval van ontbinding  door Gebruiker op grond van voorgaand lid wordt Zakelijke Koper aan Gebruiker van rechtswege een bedrag verschuldigd van 50% van de koopprijs (inclusief verzendkosten) ten titel van schade. 3.        Het voorgaande laat de overige rechten van Gebruiker onverlet.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing. 2.        Uitsluitend bevoegd is de rechtbank die bevoegd is in de gemeente waar Gebruiker gevestigd is. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consumentkoper woonachtig is, is deze rechtbank medebevoegd

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping   (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u overeenkomstig Artikel 1 van de Voorwaarden Consumentkoper bent en u de Overeenkomst op Afstand wilt herroepen)   [geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen* * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.